Profile

Name

Chicken.Salad

TERA Region

NA TERA

What server do you play?

Mount Tyrannas

Character Name(s)

Chicken.Salad, Chicken.Drumstick, Huangdi